Ankara Altındağ-Karapürçek’te kampüs ortamında kuruluş ve yapılanma çalışmalarını tamamlayan Hamiyet Okulları Özel Hamiyet Erkek Fen Lisesi ve Özel Hamiyet Erkek Anadolu Lisesi adı ile faaliyete başladı. Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı bünyesinde faaliyet gösterecek Hamiyet Okullarının vizyon ve misyonu vakıf yetkilileri, öğretmenler, akademisyenler ve eğitim bilimi uzmanlarının çalışmaların ardından belirlendi. Uygulanacak eğitim esas ve temelleri ile öncelikleri açıklandı:

Eğitimi kendi dinamiklerimizi ve kültürümüzü özümseyen bir medeniyet projesi olarak ele alıyoruz. Okulumuz, medeniyet burçlarını, entelektüel ufuklarını, kurucu şahsiyetlerini ve temellerini harekete kavrayan beyin güçleri yetiştirmeyi vaat ediyoruz. Medresetüzzehra’nın çekirdeklerini oluşturma ideali ile yola çıkmış bulunuyoruz.

Öğrencilere, kendi iyi-güzel-doğru fikrimizi aktaracağız. Okullarımızda eğitimin hedefi insanların kabiliyetleri ile birlikte faziletlerinin de geliştirileceği, iki kanatlı; hem aklı hem de kalbi çalışan ve işleyen insan yetiştirmek olacaktır. Okullarımızda dersin faydalı hale gelişini; malumattan marifete, ilimden hakikat ve hikmete dönüşümünü garanti eden sistemler kurulacaktır. Kurulan sistemler ve yapılanma bilimin gerçekleri ve gerçek bilim ile öğrenciyi karşı karşıya getirmeyi vaat etmektedir.

Öğrencilerimizin kompleks oluşmasında ve büyük düşünmesinin önündeki en büyük engellerden birisi kopya ve taklit bilim anlayışıdır. Eğiticilerimiz/öğretmenlerimiz aynı zamanda birer araştırmacı gibi çalışma yapacaklar, kuru malumat yükleyen taklit ve kopya ders kitapları yerine öğretmenlerimiz bilim adamları danışmanlığında çalışarak kendi ders kaynak ve dökümanlarını hazırlayacaklardır. Ayrıca mevcut kitap ve müfredat programlarındaki bilimsel/eğitsel eksiklikleri de belirleyeceklerdir. Daha dönem başında ünite ünite/konu konu kitaplar) taranarak müfredattaki çarpıklıklar; bilimselliği aykırı hususlar, ideolojik ögeler ortaya konulacaktır.

Öğretmenlerimiz üniversitelerden bilim ve eğitim danışmanları ile birlikte çalışarak, en yeni bilgilerle ders ve kaynak dökümanlarını hazırlayarak bilimi derin-kökleri ile öğrenmeyi garanti eden sistemler kurulmaktadır.

“Merak ilmin hocası, ihtiyaç terakkinin üstadı” ifadeleri rehberimiz olacak Uygulayacağımız talim ve terbiye bir tecdit süreci olacak; yaparak yaşayarak öğrenme, keşfe dayalı öğrenme, usta -çırak ilişkisine dayalı öğrenme, hal dili ile öğrenme gibi fıtrata mutabık gerçek öğrenme yöntemleri hayata geçirilir. Öğrencinin dehasını daha işin başında öldüren ve onu öğrenilmiş çaresizliğe iten bilgi yükleme-ezber metotlarından azami şekilde kaçınılacak; her dersin karakterine uygun olabildiğince farklı metotlar kullanılacaktır.

Öğrenme ortağı ve işbirlikçisi olarak öğretmenlerimiz, öğrencilerle birlikte araştırır, öğrenir, gerçeklere ulaşmada rehberlik ve yol gösterir. Öğrenmenin ve araştırmanın yollarını açar. Ham bilgiyi değil, hazmedilmiş hikmete dönüşmüş ilmi telkin eder. Akla kapı açar ama iradeyi elden almayacak şekilde derslerin benimsetme (bilgi aktarma ve dikte etme) ve şartlanma kültürü halini almasının önüne geçer. Dersleri “sorma, düşünme, itaat et” formatında olmasından kurtarır. Her bir muallimimiz; insanı insan yapan, ona beden içinde ruh veren kutsal bir mesleğin içinde olduğunu bilmektedir. Okulun kutsal çatısı altında öğretmenlerimizin seviye ve kalitesinden doğan bir akademik hava vardır Okulu etkin bir zihin alışveriş merkezi haline getiren muallimlerimiz öğrenciye dersi/okumayı sevmiyor, dinlemeyi bilmiyor diyerek kendi yapamadığını öğrenciye yüklemeyecektir.

Okullarımızda derslikler (15-20 kişilik) kadar laboratuvarlar ve kütüphane, konferans salonu, sergi salonları, kulüp odaları okullarımız aktif eğitim ve sosyal okul gereklerinin yerine gelmesi için tüm birimler birbirini desteklemektedir. Hocalarımız kendi odalarında akademik ve eğitsel çalışmalarını/araştırmalarını sürdürürken; gerek ferdi ve gerekse gruplar halinde öğrencilerle özel ilgilenme imkanları bulacaklardır.

Okul binalarımız çevresi ile bir kampüs özelliği taşımaktadır. Işık ve gürültü kirliliğinden uzak bulunmakta, çevresi ve içindekilerle her şeyi öğrenciyi okumaya yöneltmektedir. Tanzimli bahçeleri ile sakinliği ile ruhumuzun özlediği ortamı sağlamaktadır. Okullarımız ruhumuzun ve kimliğimizin çizgilerini yansıtmakta; kendine has üslubunu ortaya koymaktadır. Okulumuzda göze çarpan şey sürekli bir faaliyet; her gün, her hafta kulüplerin sosyal faaliyetleri, yada okul idaresinin seminer yada hizmet içi eğitimleri yada muallimlerimizin uygulamaları, seminer toplantı-sergi, gezi vs aktiviteler olacaktır. Öğrenciler gerek okullarımızda ve gerekse kendileri için hazırlanan özel barınma evlerinde kendi evindeki rahatı, sıcaklığı ve şefkati hissedeceklerdir. Evlerde rehber görevliler kendilerine her konuda yardımcı olacaklardır.

Okullarımızın en belirgin ve göze çarpan özelliği bir hizmet içi eğitim merkezi ve yenilik üssü olarak yapılanmış olmasıdır. Bu amaçla üniversite ile yoğun ilişiki içinde olacak ve her bir ders hocamız üniversiteden bilim ve eğitim danışmanları ile çalışacaktır. Eğiticilerimiz/öğretmenlerimiz birer araştırmacı gibi çalışmakta en yeni bilgi öğrencileri buluşturacaklardır. Okullarımızda üniversite ve meslek kuruluşları ile dinamik ilişki geliştirilmiştir.

Her öğrencinin nerden nereye geldiğini gösterecek portfölyö sistemi ile gelişmeleri sürekli takip edilecek öğrencilerin mesleki yeterlilikleri (zayıf ve kuvvetli yönleri) ve özellikleri burada görünecek; bu dosya öğrencinin doğru yönlendirilmesinde; mesleğe-üniversiteye yerleştirilmesinde bir esas olacaktır.

Okulumuzda öğrencinin bilmesi gereken bilgiler reçeteler halinde sunulmayacaktır. Onun yerine her öğrencinin farklı ihtiyaç ve isteklerini hesaba katan bir eğitim yapısı uygulanacaktır. Dersler soyut bilgi yerine temsil metodu (senaryo-kurmaca-canlandırma-drama..) verilecek; kişilik ve mizaç, kendini tanıma, öğrenme strateji ve yolları gibi “öğrenmeyi öğrenme” okul eğitiminin temelini meydana getirecektir. Okulumuzda kişilik ve mizaç ve kendini tanıma gibi “öğrenmeyi öğrenme” okul eğitiminin temelini meydana getirecektir. Bu çalışmalarla başarısız zannedilen öğrencilerin kendini tanıyarak başarılı hale geldikleri kendini/yeteneklerini ve sınırlarını keşfeden öğrenci hobi olarak yapacağı mesleği öğrenecektir. Okullarımızda, ders ortamında uygulayacağımız yedi prensiple gerçek ve doğru öğrenme ortamı sağlıyoruz: 1. Önce sıcak –samimi öğrenme ortamı. Öğretmen-öğrenci ilişkisi “ders arkadaşı” konumu. 2. Bireysel değil, işbirliği içinde öğrenme metotları , karşılıklı etkileşimin gücü. 3. Etkili zaman yönetimi-plan program. 4. Temsil ve senaryo gibi aktif öğrenme yöntemleri ile gerçek öğrenme. 5. Sürekli araştırma ödevleri ve ara sınavlarla geri bildirim ve geri besleme. 6. Her derste öğrenilenlerin uygulamadaki/gerçek hayattaki karşılığının gösterilmesi. 7. Konuların hikmet ve hakikatına dikkat çekilerek ilimden hakikate, malumattan marifete geçiş.

Çoğu okulda olduğu gibi rehberlik servisi tabela olmaktan/etkisiz konumundan çıkarılmış ve işlevseliği en üst düzeyde olacak şekilde yapılandırılmıştır. Öğrencileri yakından tanıyıp ihtiyaçlarını, istek ve beklentilerini, çeşitli alanlardaki problemlerini, ilgi ve yeteneklerini, belirlemeye yönelik çalışmalar (test, envanter, anket, gözlem) yürütülür.

Beden eğitimi, müzik ve resim gibi dersler öğrencilerin duygularını kontrol edeceği, kendini tanıtacağı beceri ve güven kazanacağı dersler olarak ifade edilir. Bu dersler bir tür meslek kazandırma dersi gibi yada entelektüel beceri kazanma dersi olarak öğrencinin eksik olduğu alanlar tamamlanır.

Yabancı dil dersinde konuşma ve dinlemeye ağırlık veriliyor. Gramer çalışmasını ortadan kaldıran bir metot kullanıyoruz. Sistem, denenmiş ve sınanmış yöntemleri kullanıyor ve olabildiğince hızlı bir şekilde, konuşma yeteneği gelişiyor. Bu mettota gramer çalışması yok ancak, konuşma grameri hızlı bir şekilde gelişiyor. Telaffuzla ilgilenilmediği halde telaffuz bu sistemle güçlü bir şekilde gelişiyor. Sistemimiz, kulaklarla öğretiyor, gözlerle değil. Ders hocaları önce öğrencinin öğrenme ile ilgili yanlış varsayımlarını ve kalıplaşmış düşüncelerini değiştirerek işe başlarlar. Doğru ve akıcı dil konuşmanın yolunun kulaklara dayanan duyarak öğrenme olduğu gerçeğini belgeleri ile anlatırlar; kelime ve ibareleri dinleyerek; grameri dinleyerek telaffuzu dinleyerek, konuşmayı dinleyerek öğrenileceğini anlatırlar.

Teste dayalı sınavları yalancı bir kriter olmaktan çıkaran ve ezberciliği önleyen gerçekçi ölçme ve değerlendirme sistemleri kullanacağız. Ülkemizde sınav sorularının nitelikli ve anlamlı şekilde hazırlanmayışı, eğitimin yozlaşmasının başlıca kaynağıdır. Bilgi mertebelerini (Bloom taksonomisi) dikkate almayan ve yanlış cevap şıklarını öğrenci yanılgılarına göre hazırlamayan mevcut test sistemini bilimsel ve anlamlı/faydalı bulmuyoruz. Bloom taksonomisi bilgiyi altı derecede sınıflandırmaktadır. (1) Bilgi –malumat seviyesi. 2. Kavrama (Anlama) (3) Uygulama (4) Analiz (5) Sentez (6) değerlendirme seviyeleri. Mevcut test sistemi bilginin en basit mertebesinde (bilgi –malumat seviyesi) çalışmakta üst mertebelere çıkamamakta; böylece eğitim yozlaşmaktadır. Uzmanlarla çalışacağız. 6 (altı) bilgi seviyesini de dikkate alan test sistemleri kullanarak ezberci yapının önüne geçeceğiz. Böylece, bilgiyi üretmeyi ve kullanmayı bilen, tahlil, terkip ve tasnif kabiliyetlerinin ve analitik zekalarının gelişmesini garanti eden sistem oluşturulacaktır.

© 2016 Hamiyet Okulları. Her hakkı saklıdır.